NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Eiere

Dette er eierne

Norsk Polarinstitutt står som juridisk eier av "Kronprins Haakon", Havforskningsinstituttet skal drifte fartøyet og UiT Norges arktiske universitet blir den største brukeren.

Les mer om eierinstitusjonene her:

Norsk Polarinstitutt er et direktorat under Klima- og miljødepartementet. Virksomheten er konsentrert rundt miljøforvaltningsbehov i polarområdene. Sammen med miljøsamarbeid i Barentsregionen er forskning på klima, langtransportert forurensning, effekter av forurensning på miljøet, biologisk mangfold og topografisk kartlegging viktige arbeidsfelt. I Antarktis har instituttet forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet. 

En av instituttets hovedoppgaver er å fungere som rådgivende instans for forvaltningen når det gjelder polare miljøspørsmål. Forsking og overvåking i polarområdene er viktige ledd for å forstå globale endringer i miljøet og effektene av disse. Bedre kartlegging og forståelse for klima og miljø gjør Norge i stand til å forvalte landets områder og ressurser på en bedre måte.

Norsk Polarinstitutt utstyrer og organiserer store ekspedisjoner til begge polområdene, og driver Sverdrupstasjonen og Zeppelin stasjon for atmosfærisk forskning og overvåkning i Ny-Ålesund på Svalbard, samt forskningsstasjonen Troll og feltstasjonen Tor i Antarktis.

Havforskningsinstituttet (HI) er Europas nest største marine forskningsinstitutt og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Etter fusjonen med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 1.1.18, teller HI ca. tusen ansatte. Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Hovedkontoret er i Bergen, men vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. Instituttet har et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene, våre viktigste redskaper for innsamling av marine data.

Forskning og råd fra HI skal være med på å legge grunnlaget for at samfunnet også i fremtiden skal kunne utnytte de store verdiene i havet på en bærekraftig måte. Vi er en nøytral kunnskapsleverandør som skal gjøre resultatene av forskningen vår kjent både nasjonalt og internasjonalt.

Havforskninginstitutets prosjekt SI-ARCTIC (Strategisk inititativ Arktis) skal kartlegge endringer i Polhavet etter hvert som isen trekker seg tilbake, og har gjennomført tokt i Polhavet i 2014, 2015, 2016 og 2017. Havforskningsinstituttet deltar også i forskningsprosjektet Arven etter Nansen som skal samle kunnskap om det sentrale og nordlige Barentshavet og det tilstøtende Polhavet. I tillegg har vi hatt flere tokt i Antarktis, bl.a. med "G.O. Sars" i 2008 og "Saga Sea" i 2016. HI går faste transekter med akustiske målinger av krill og trålstasjoner rundt Sør-Orknøyene i samarbeid med den norske fiskerinæringen.

 

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Universitetet skal utnytte sin sentrale beliggenhet i nordområdene, sin faglige bredde og kvalitet og sine tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer. Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement preger forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere. 

UiT bidrar med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord.