Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Overvåkningsgruppen

Overvåkingsgruppen har ansvaret for miljøovervåkingen av de marine økosystemene i norske havområder og det produseres årlige statusrapporter om miljøtilstand og utvikling. Statusrapportene er basert på overvåkingen av 122 havindikatorer, jevnt fordelt i de norske havområdene. Sekretariatet i Overvåkingsgruppen har ansvaret for å sammenstille overvåkingsresultater, vurdere informasjonen i forhold til systemet med indikatorer, referanseverdier og tiltaksgrenser for å kunne vurdere økosystemets miljøtilstand og funksjonalitet. Les mer om de norske havindikatorene på miljøstatus.no. Overvåkingsgruppens arbeid er med på å danne det faglige grunnlaget til oppdateringer og revideringer av de helhetlige forvaltningsplanene for havområdene Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak.

Midlertidig opphold i oppvarmingen av Barentshavet

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak

Siste fra Overvåkningsgruppen

HI 045410

Midlertidig opphold i oppvarmingen av Barentshavet

Siden 1980-tallet har det vært en markert temperaturøkning i Barentshavet. De siste 4-5 årene har dette endret seg, og temperaturen hadde i 2019 gått tilbake til samme nivå som tidlig på 2000-tallet. Utbredelsen av havis har også økt og iskantsonen trukket seg sørover siden 2016. Denne midlertidige nedkjølingen av Barentshavet er med stor sannsynlighet forårsaket av naturlige variasjoner i klimaet. Det er forventet at oppvarmingen av Barentshavet vil fortsette. Men vi forventer en ny midlertidig oppbremsing om vel 10 år før oppvarmingen igjen skyter fart.

Les mer
knølhval spiser makrell matteo bernasconi HI

Fortsatt god miljøtilstand i Norskehavet

Miljøtilstanden i Norskehavet er gjennomgående god, med få unntak. Det er ikke funnet tydelige effekter av klimaendringer i økosystemet. Dette er konklusjonen i en ny statusrapport for Norskehavet.

Les mer
HI 001278

Økosystemet i Nordsjøen og Skagerrak er endret

Nordsjøen og Skagerrak domineres av høy sjøtemperatur som fører sørlige arter inn i økosystemet, vekst i fiskebestander som følge av redusert fiskepress og stort sett uendrede eller lavere nivåer av forurensende stoffer. Dette er konklusjonen i en ny og oppdatert statusrapport for Nordsjøen og Skagerak.

Les mer
Barentshavet (inkl

Økosystemet i Barentshavet er i endring

Utviklingen i Barentshavet er dominert av store endringer på grunn av at temperaturen har økt og mengden havis har avtatt. Dette er konklusjonen i en ny statusrapport for Barentshavet. Rapporten er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom 13 institusjoner. 

Les mer
Groenlandssel med unge

Barentshavet – Fisken har det bra, men sel og sjøfugl strever

Statusrapporten for Barentshavet for 2014 viser at det er overveiende gode forhold for flere fiskebestander. Situasjonen er ikke like lys for sjøfuglen. Bestandene minker, og flere sjøfuglarter rammes av miljøgifter og marint søppel. Ringselen og grønlandsselen sliter også. Isen i Barentshavet er på vikende front, og det skaper problemer for selungene som kommer til verden på og langs iskanten. 

Les mer